Polityka prywatności

1. Definicje

Administrator Danych Osobowych – firma Inż-Poż Inżynieria Pożarowa Bartłomiej Filipkowski siedzibą w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 197a, NIP: 7251946451 REGON: 366530421

Dane osobowe – wszystkie informacje dotyczące konkretnej osoby, za pomocą których można ją zidentyfikować

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – osoba odpowiedzialna w firmie za bezpieczeństwo danych osobowych, adres korespondencyjny: ul. Wólczańskiej 197a, 90-531 Łódź, biuro.inzpoz@gmail.com.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis / sklep internetowy – sklep internetowy inzpoz.pl, prowadzony przez Administratora

Użytkownik / klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca inzpoz.pl albo korzystająca z jednej lub kilku usług/funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych na stronie internetowej jest dobrowolne, jednakże w przypadku odmowy Administrator może nie być w stanie przyjąć Zamówienia lub wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. Zakres dodatkowych danych wskazany będzie na odpowiednich stronach Sklepie Internetowym.

Zakupy bez logowania lub rejestracji w sklepie internetowym

Podczas dokonywania zakupu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu
e-mail, formy płatności oraz nazwy firmy i numeru NIP (jeśli zostanie zaznaczona opcja „firma”). Wszystkie w/w dane osobowe wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną wyłącznie w celu:

Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych nie będzie naruszać praw
i wolności osób, których dane dotyczą. Dane osobowe podane przez klienta nie będą sprzedawane ani przekazywane innym podmiotom w innych celach niż podane powyżej.

3. Zakupy z rejestracją w sklepie internetowym

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu założenia Konta w Sklepie Internetowym.

Podczas rejestracji prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail oraz nazwy firmy i numeru NIP (jeśli zostanie zaznaczona opcja „firma”). Wszystkie w/w dane osobowe wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną wyłącznie w celu:

Administrator zapewnia, że przetwarzanie przez niego danych osobowych nie będzie naruszać praw
i wolności osób, których dane dotyczą. Dane osobowe podane przez klienta nie będą sprzedawane ani przekazywane innym podmiotom w innych celach niż podane powyżej.

4. Komu przekazywane są dane osobowe?

Dane osobowe klientów mogą być przekazane podmiotom działającym na nasze zlecenie, w szczególności pracownikom, współpracownikom Administratora, firmom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, przewoźnikom (w przypadku wybrania opcji z dostawą) oraz dostawcom Administratora (m.in. producentom) w przypadku wysyłki bezpośrednio od producenta, oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa (sąd, prokuratura, policja lub inny organ prawny)

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.

Na życzenie klienta Administrator zapewnia informację o podmiocie, któremu powierzyła przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania.

Żadne zebrane przez Administratora dane osobowe nie będą sprzedawane lub przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane w Polityce Prywatności.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).

Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu,
a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

6. Prawa konsumenta w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do:

Wszystkich w/w czynności można dokonać kontaktując się:

Klient ma również prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Brak podania danych osobowych – jego konsekwencje

Administrator daje możliwość skontaktowania się z nim za pomocą formularza kontaktowego. Podanie podstawowych danych (adres e-mail) jest niezbędne do przyjęcia i obsługi zapytania przesłanego przez Klienta – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku odmowy ich podania Administrator nie będzie miał możliwości obsługi zapytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Zarówno podczas rejestracji, dokonywania zakupów bez rejestracji oraz podczas wysyłania informacji za pomocą formularza kontaktowego wszystkie informacje niezbędne do przyjęcia i realizacji zlecenia / zapytania oznaczone są gwiazdką. Niepodanie którejkolwiek danej będzie skutkowało brakiem możliwości obsługi.

8. Zasady bezpieczeństwa

Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, każdy Klient proszony jest o wpisanie loginu i hasła trudnego do odgadnięcia, którego nikt inny poza Klientem nie zna i nie może w łatwy sposób się domyślić. Szczególnie zalecane jest wpisywanie do hasła wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych.

Login i hasło nie powinny być przekazywane jakimkolwiek trzecim osobom.

Po zakończonych zakupach bardzo istotne jest wylogowanie się ze strony inzpoz.pl. Wylogowanie następuje po wciśnięciu przycisku „Wyloguj” znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu. Samo wyłączenie przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem ze strony.

Zalecamy korzystanie tylko z zaufanych komputerów, na których zainstalowane jest sprawdzone oprogramowanie, oraz skanowanie programem antywirusowym dysków w poszukiwaniu wirusów.

W przypadku zalogowania na stronę inzpoz.pl na obcym komputerze prosimy nie zapamiętywać danych oraz usunąć historię przeglądania. Stanowi to zabezpieczenie przed użyciem wpisanych danych przez osobę trzecią.

Administrator podjął techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich przechowywanych danych, przede wszystkim przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zmianą , uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wszyscy pracownicy / współpracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni i zobowiązani do zachowania danych Klientów w tajemnicy.

Za pośrednictwem przeglądarki Klienta Administrator stosuje standardowe środki bezpieczeństwa – szyfrowanie SSL (Secure Sockets Layer). Jest to protokół bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Na podstawie symbolu kłódki w przeglądarce Klienta można rozpoznać obszary chronione. Z reguły bezpieczne połączenie jest rozpoznawalne na podstawie adresu rozpoczynającego się od „https://”. Wykonując podwójne kliknięcie na symbolu zamka otrzymuje się bliższe informacje o certyfikacie bezpieczeństwa. Szyfrowanie SSL zapewnia bezpieczne przekazanie danych osobowych Klienta. Dotyczy to zarówno loginu Klienta jak i składanych przez niego zamówień. Zapewnienie absolutnej ochrony jest jednak niemożliwe. Sklep internetowy inzpoz.pl oraz pozostałe systemy Administratora zabezpieczone są środkami technicznymi i organizacyjnymi przed zniszczeniem, utratą, dostępem, zmianą lub udostępnieniem danych Klientów przez osoby nieupoważnione.

9. Sposoby zbierania danych osobowych

Po wejściu na stronę internetową inzpoz.pl system w sposób automatyczny zbiera dane związane z odwiedzinami strony, szczególnie:

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową inzpoz.pl możemy zbierać i przetwarzać w celu odpowiedzi na zapytanie, realizacji umowy zakupu, dla celów statystycznych, zapewnieniu poprawnego działania konta użytkownika, marketingu własnych produktów (przetwarzania danych naszych Klientów na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na zgodzie Klienta);

9. Cookies

Podczas korzystania ze sklepu internetowego inzpoz.pl w automatyczny sposób poprzez tzw. pliki cookies (ciasteczka) zbierane są niektóre dane osobowe. Cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika. Serwis wykorzystuje zarówno cookies sesyjne jak i trwałe.

COOKIES SESYJNE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

COOKIES TRWAŁE: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Może to być zmiana polegająca na niezapisywaniu plików cookie na urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Użytkownika o zapisaniu danego pliku na jego urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. W celu zarządzania ustawieniami cookies proszę wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Operatorzy Android

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari (IOS)

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Windows Phone

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/11696/windows-phone-7

W przypadku skorzystania z ograniczeń w zapisywaniu cookies korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

10. Postanowienia końcowe

Zasady określone w Polityce Prywatności odzwierciedlają wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.