Regulamin

I Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem inzpoz.pl zwanym dalej Sklepem jest firma:

Inż-Poż Inżynieria Pożarowa Bartłomiej Filipkowski
Wólczańska 197a
90-531 Łódź

NIP 7251946451, REGON 366530421.

2. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według niniejszego regulaminu.

3. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i podmioty gospodarcze zwani dalej Klientem.

II Rejestracja

1. Rejestracja w systemie sprzedaży Sklepu jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie inzpoz.pl

2. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może zostać niezrealizowane.

3. Dane osobowe naszych Klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby Sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

4. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia. Pozwala jednak na sprawdzanie statusu zamówienia, jak i szybkie składanie zamówienia w przyszłości bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

III Składanie zamówień

1. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sklep.

2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.

3. Obsługa zamówień następuje w dni robocze w godzinach 8:00-17:00.

3. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT.

4. Klient ponosi koszty dostawy wysyłki w zależności od wagi i gabarytów przesyłki

5. Do dostarczonej przesyłki dołączany jest dokument sprzedaży.

6. Płatności można dokonywać w następujący sposób:

IV Realizacja zamówień

1. Paczki dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres firmą kurierską następnego dnia roboczego od daty wysyłki towaru.

2. Możliwość zamówienia większych ilości produktów które wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej i dostarczane są w ciągu 48 godzin od daty wysyłki towaru.

3. W obrębie miasta Łódź możemy zaoferować darmową dostawę.

4. Jeśli Klient ma podpisaną umowę z inną firmą kurierską istnieje możliwość wysyłki paczki przez wskazaną przez Niego firmę kurierską lub możliwy jest odbiór osobisty.

5. Realizację zamówienia rozpoczynamy:

6. Prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania prosimy sporządzić protokół uszkodzenia przesyłki. Prosimy niezwłocznie powiadomić nas o tym wiadomością telefoniczną lub przez e-mail. Reklamacja będzie przez Sklep niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez Klienta potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym.

V Reklamacje

1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Inż-Poż Inżynieria Pożarowa Bartłomiej Filipkowski 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 197a lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro.inzpoz@gmail.com. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni.

2. W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki prosimy o spisanie z kurierem protokołu szkody na tę okoliczność.

VI Odstąpienie od umowy

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego www.inzpoz.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru bez podania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany poniżej.

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres siedziby firmy Inż-Poż Inżynieria Pożarowa Bartłomiej Filipkowski ul. Wólczańska 197a 90-531 Łódź lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro.inzpoz@gmail.com. Wzór odpowiedniego formularza w formacie .pdf można pobrać z naszej strony – pobierz formularz zwrotu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres firmy: Inż-Poż Inżynieria Pożarowa Bartłomiej Filipkowski ul. Wólczańska 197a 90-531 Łódź

5. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi konsument.

VII Postanowienia końcowe

1. Sklep za zgodą podczas składania zamówienia/rejestracji może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania takich wiadomości w dowolnym momencie.

2. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane są przez właściwy sąd powszechny.

Informacje umieszczone na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 66 Kodeksu cywilnego), a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.